Oplossingen

Bij het oplossen van een geschil heeft het onze voorkeur om eerst het buitengerechtelijk traject te benutten alvorens we het geschil voorleggen aan de rechter. Benieuwd naar onze aanpak?

Wat verstaan wij onder oplossingen?

Een oplossing is voor ons het behalen van het meest optimale resultaat in de breedste zin van het woord. Wij brengen in kaart wat de situatie is en wat uw mogelijkheden zijn. Daarbinnen kunnen wij vervolgens advies geven over de meest optimale route voor u. Een oplossing is alleen nodig als het geschil al heeft plaatsgevonden en wanneer preventie niet meer mogelijk is.

Er zijn verschillende wegen die naar een oplossing kunnen leiden, maar onze voorkeur ligt bij het buitengerechtelijke traject. Door te onderhandelen met de wederpartij komen wij sneller tot een oplossing die wij zelf in de hand hebben. Bovendien scheelt het veel tijd en kosten om niet naar een rechter te stappen. Het is dus in ieders belang om tot een middenweg te komen.

Als er geen mogelijkheid is om via het buitengerechtelijke traject tot een oplossing te komen, dan zullen wij binnen het gerechtelijke traject de best haalbare uitkomst nastreven.

Wat zijn de voordelen van onze aanpak?

We leggen de focus op een buitengerechtelijk oplossing en zetten in op constructieve onderhandelingen. Dat brengt met zich mee:

  • Lagere kosten;
  • Meer zekerheid;
  • Een betere verhouding met de wederpartij;
  • Geen onnodige tussenkomst van een rechter.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Juristen van de Toekomst helpt u bij het kiezen van het pad richting de best haalbare oplossing. Dit pad zullen wij samen met u bewandelen, door als uw vertegenwoordiger op te treden jegens de wederpartij. Dit kan in verschillende hoedanigheden zijn.

Bovendien staan we altijd tot uw beschikking voor het geven van advies en het maken van  onafhankelijke analyses. Ongeacht in welke fase de situatie zit, wij kijken en denken graag met u mee voor het beste toekomstscenario.

Onze werkwijze

Voor onze dienstverlening hanteren wij de opbouw van onze standaard werkwijze. Dit proces wordt hieronder nader toegelicht. We vinden het belangrijk dat de verwachtingen realistisch zijn en dat we transparant werken. Wij leggen alle opties op tafel en zullen adviseren over wat wij denken dat de beste aanpak is. Maar in overleg is alles mogelijk. Hoe dat precies in zijn werk gaat leggen we graag uit bij een kennismaking, maar hieronder lichten we het proces nader toe.

Kennismaking

Tijdens de kennismaking bespreken we uw situatie en de verwachtingen. Wat vindt u belangrijk, wat is uw ideale uitkomst en hoe kunnen wij daarin bijdragen? Maar ook andersom. Wat hebben wij van u nodig om te komen tot het beste resultaat?

In een uitgebreid gesprek leggen we alle wensen en opties op tafel. Vervolgens gaan wij aan de slag met ons onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak. Zoals eerder gezegd zijn er altijd meerdere uitkomsten mogelijk, dus het is goed om de verschillende routes op voorhand al in kaart te brengen.

Voorstel voor plan van aanpak

Op basis van de door u aangeboden stukken en andere beschikbare informatie analyseren wij de situatie en brengen wij een rapport uit waarin we de mogelijke oplossingen en uitkomsten schetsen. Afhankelijk van uw wensen gaan we voor het beste scenario. Het is daarbij goed om altijd de opties open te houden, want de wederpartij kan met verrassingen komen.

Wij zijn daarom altijd alert en brengen mogelijke risico’s aan het licht. Uiteindelijk is de beslissing altijd aan u en kunnen wij daar slechts in adviseren. Het belangrijkste is dat u zich goed voelt bij de uitkomst.

Overgaan tot actie

Na bespreking van het voorstel gaan wij verder met het uitvoeren van de acties die volgen op basis van de gekozen route. Het kan zijn dat wij gedurende het proces wellicht onze strategie in overleg met u moeten bijstellen, doordat er bijvoorbeeld nieuwe informatie aan het licht komt of de wederpartij niet welwillend blijkt. In dat geval zullen we in overleg met u komen tot een nieuw plan.

Indien er aan uw kant iets verandert is het belangrijk dit tijdig met ons te communiceren, zodat we ook kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. Gedurende het traject houden we altijd korte lijnen, zodat we snel kunnen schakelen indien er iets verandert.

Evaluatie en toekomst

Na het afronden van de actiefase gaan wij met u om tafel om het proces te evalueren en om te kijken of er eventuele preventieve maatregelen zijn die u in de toekomst zouden kunnen helpen bij het voorkomen van juridische conflicten.

In sommige gevallen kan er bij een juridisch geschil binnen enkele dagen al een uitkomst zijn, in andere gevallen kan het maanden tot zelfs jaren duren voordat er een uitkomst is. Wij proberen hier van tevoren een inschatting van te maken, maar helaas kunnen we hier geen garanties in geven. We zijn daarin afhankelijk van de wederpartij (en in sommige gevallen de rechter of experts), maar zullen uiteraard altijd ons best doen om zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Hulp nodig bij jouw juridische uitdaging?

Contact
Ondanks de complexiteit van het geschil heeft Juristen van de Toekomst ons goed kunnen adviseren, wat heeft geleid tot een passende oplossing.

Cliënt

De juristen van de toekomst.

Meer weten over de mensen binnen Juristen van de Toekomst die u van dienst kunnen zijn en welke werkwijze wij hanteren?

Meer over ons

Wat is uw oplossing?

Contact opnemen