Privacyverklaring

Om te laten zien dat wij bij Juristen van de Toekomst uw privacy uiterst serieus nemen hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Hiermee informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

Onderstaand zullen wij u per manier waarop Juristen van de Toekomst uw gegevens verwerkt aangeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel deze gegevens worden verwerkt en hoelang deze gegevens zullen worden bewaard. Al uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Contactformulier

Wij bieden verschillende mogelijkheden om met ons in contact te komen. Een hiervan is ons contactformulier. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Eventuele persoonlijke informatie die u invult als inhoud van het bericht.

Wij gebruiken deze gegevens die u invult in ons contactformulier in uw belang om uw verzoek uit het contactformulier zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat wij de indruk hebben dat u tevreden bent met onze reactie, doch uiterlijk tot 1 jaar na uw laatste reactie.

Levering van onze diensten

Voor de levering van juridische dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De voor- en achternaam van de contactpersoon
 • De naam van de organisatie (indien het een organisatie betreft)
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Betaal- en factuurgegevens
 • BSN voor zover van toepassing
 • De inhoud van de correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens voor de looptijd van onze overeenkomst met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn om deze voor een langere termijn te bewaren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en alleen voor het doel waarvoor wij deze hebben ontvangen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor een van of meerdere van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten;
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, waaronder de facturatie;
 • Om met u contact op te kunnen nemen indien en voor zover dat nodig is in het kader van de levering van de juridische diensten;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het opnemen van contact naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier;

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens delen met partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Dit doen wij alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven, wij dit wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen.

Waar heeft u recht op?

U heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage van de gegevens die wij van u verwerken en kunt u een verzoek in dienen om uw gegevens te rectificeren, wissen of te beperken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, ofwel u kunt de gegevens die wij van u verwerken (laten) overdragen aan een andere verwerker. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en kunt u de toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Wilt u een beroep doen op een van deze rechten of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Heeft u een klacht?

Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij behandelen uw klacht in eerste instantie intern. Als u echter van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking. Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen dat er sprake is van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Als u onze website bezoekt verwerken wij uw persoonsgegevens met analytische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u de beste ervaring te geven.

Nu toegankelijkheid bij ons hoog in het vaandel staat hebben wij de cookies dermate beperkt dat wij alleen de meest essentiële gegevens verwerken voor de optimalisatie van onze dienstverlening. Om deze reden krijgt u dan ook geen pop up als u onze website bezoekt, zo heeft u de beste ervaring als u gebruik maakt van onze diensten!

Eenzijdige wijziging

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website: www.juristenvandetoekomst.nl/privacyverklaring

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8-5-2022

Contact- en bedrijfsgegevens:

Mocht u aan de hand van bovenstaande informatie vragen of klachten hebben dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Een innovatief juristenbureau met een visie.

Contact opnemen